Korkeampi NTM, vähemmän metaania

Lehmiä syömässä säilörehua

Pohjoismainen kokonaisjalostusarvo NTM parantaa lehmäkohtaista vuosittaista taloudellista tulosta noin 9 euroa NTM-pistettä kohti roduittain. Parempi taloudellinen tulos johtuu korkeammasta tuotoksesta ja paremman terveyden, hedelmällisyyden ja toiminnallisuuden aiheuttamista säästöistä. NTM ei paranna vain taloudellista tulosta, sillä korkeampi NTM on yhteydessä myös alhaisempiin metaanipäästöihin. NTM:n avulla voi siis jalostaa ilmastoystävällisiä lehmiä.

SimHerd antaa vastauksia

Simulaatio-ohjelma SimHerdillä on mahdollista tutkia mitä tapahtuu karjassa, jos NTM nousee. Tässä artikkelissa tutkitaan kahden erilaisen skenaarion vaikutuksia, kun NTM nousee kymmenen pistettä. Ensimmäinen skenaario on standardi, jossa ei käytetä lainkaan seksattua eikä lihasiementä. Toisessa skenaariossa seksattua ja lihasiementä käytetään intensiivisesti. Molemmat skenaariot tehtiin kolmelle rodulle (punainen eli RDC, holstein ja jersey) ja karja-aineistona käytettiin keskimääräisiä NAV-maiden fenotyyppituloksia marraskuulta 2023.

Odotetusti NTM:n nousu kymmenellä pisteellä kasvatti tuotosta, paransi hedelmällisyyttä ja terveyttä sekä vähensi uudistustarvetta kaikilla roduilla molemmilla skenaarioilla.

NTM:n nousu vähensi metaania

Jos NTM nousee kymmenen pistettä karjassa, jossa ei käytetä lainkaan seksattua eikä lihasiementä, metaanin määrä tuotettua maidon kuiva-ainekiloa (rasva- + valkuaiskg) kohti vähenee kaikilla roduilla. Punaisella rodulla vähennys on suurin, 1,7 prosenttia, holsteinilla 0,9 prosenttia ja jerseyllä prosentin.

Kaikilla roduilla yhteenlaskettu rasva- ja valkuaistuotos nousee 20-23 kg ja uudistusprosentti laskee 3,3-4,3 prosenttiyksikköä johtuen paremmasta hedelmällisyydestä ja terveydestä. Lisäksi ylimääräisiä hiehoja riittää myyntiin 4-5 kappaletta.

Korkeampi tuotos vaatii enemmän rehua. Punaisella rodulla rehun kulutuksen (kg rehun kuiva-ainetta) lisääntyminen on pienempi kuin muilla roduilla ja tämä selittää osaltaan eroja metaanin tuotannossa.

 

Skenaario 1. RDC Jersey Holstein
Ei seksattua siementä, ei lihasiementä 0 NTM +10 NTM 0 NTM +10 NTM 0 NTM +10 NTM
Rasva + valkuainen, kg 803 826 802 822 873 896
Uudistusprosentti, % 35.7 32.4 31.3 27.4 33.3 29.0
Myydyt hiehot 8 12 10 14 9 14
Metaanin vähennys, % 1.7 1.0 0.9

Vaikutukset skenaariossa 1, kun NTM nousee 10 pistettä. Metaanin prosentuaalinen vähennys perustuu grammaan metaania per yhteenlaskettu rasva- ja valkuaiskilo.

 

Lehmiä jaloittelemassa
Simulaatiossa NTM:n nousu kymmenellä pisteellä kasvatti tuotosta, paransi hedelmällisyyttä ja terveyttä sekä vähensi uudistustarvetta.

Metaani vähenee intensiivisellä erikoissiemenen käytöllä

Intensiivinen seksatun siemenen ja lihasiemenen käyttö vähentää entisestään metaania NTM:n noustessa kymmenen pistettä. Kun NTM on nolla, seksattua siementä käytetään kaikille hiehoille ja 35 prosentille lehmistä kahdella ensimmäisellä siemennyksellä. Lihasiementä käytetään lopuille lehmille eli 65 prosentille. NTM:n noustessa kymmenen pistettä (NTM +10) seksattua siementä käytetään vain neljännekselle (25 %) lehmistä, joten lihasiemenen osuus nousee 75 prosenttiin. Tämä johtuu siitä, että uudistusprosentti laskee parantuneen hedelmällisyyden ja terveyden takia. Lihasiemenen käytön nousu tuottaa vuosittain kymmenen liharisteytysvasikkaa lisää, jolloin liharisteytysvasikoiden kokonaismäärä nousee vuodessa 55-58 vasikkaan NTM noustessa kymmenen pistettä. NTM:n ollessa nolla vuosittain tuotetaan 45-47 liharisteytysvasikkaa.

Kaikilla kolmella rodulla maidon kuiva-ainetuotos kasvaa 7-14 kg (rasva + valkuainen) ja uudistusprosentti laskee 5,6-5,7 %-yksikköä, kun NTM on +10. Tuotoksen kasvu on pienempää verrattuna skenaarioon, jossa ei käytetä lainkaan seksattua eikä lihasiementä. Tämä johtuu siitä, että erikoisisiementä käytettäessä kestävyys on parempi ja poikimisia on vähemmän, jolloin on myös vähemmän lehmiä lypsykauden alussa ja enemmän lypsykauden lopussa. Uudistusprosentin laskiessa ja lihasiementä käytettäessä uudistushiehojen määrä laskee 15-20 hiehoa 100 lehmää kohti.

Kun NTM nousee kymmenen pistettä, niin metaanin tuotto vähenee kaikilla roduilla. Tuotettua maidon kuiva-ainekiloa kohti metaanin määrä vähenee RDC:llä 4,6 prosenttia, jerseyllä 2,5 prosenttia ja holsteinilla 2,2 prosenttia. Seksatun siemenen ja lihasiemenen käyttö vähentää siis metaanin määrää suhteessa tuotettuihin maidon kuiva-ainekiloihin 2,5–2,7 kertaa enemmän, kun NTM nousee kymmenen pistettä. Metaanin vähenemiseen vaikuttaa siis myös tilalla käytössä oleva jalostusstrategia NTM:n lisäksi. Rotujen välisiin eroihin vaikuttaa erityisesti RDC:n alhaisempi rehun kulutus verrattuna jerseyhin ja holsteiniin.

Skenaario 2. RDC Jersey Holstein
Seksattu ja lihasiemen käytössä 0 NTM +10 NTM 0 NTM +10 NTM 0 NTM +10 NTM
Rasva + valkuainen, kg 799 813 809 817 877 884
Uudistusprosentti, % 35.8 30.2 31.2 25.5 32.9 27.3
Uudistushiehot 105 85 85 70 89 74
Metaanin vähennys, % 4.6 2.5 2.2

Vaikutukset skenaariossa 2, kun NTM nousee 10 pistettä. Metaanin prosentuaalinen vähennys perustuu grammaan metaania per yhteenlaskettu rasva- ja valkuaiskilo.

 

Lehmiät laitumella
Kun NTM nousee kymmenen pistettä, metaanin tuotto vähenee kaikilla roduilla.

NTM:n avulla ilmastoystävällisiä lehmiä

Kun valitsee käytettävät sonnit NTM:n perusteella rodusta riippumatta, saa taloudellisia lehmiä ja samalla myös metaanipäästöt laskevat tuotettua maidon kuiva-ainekiloa kohti. Kun tähän yhdistetään tehokas seksatun siemenen ja lihasiemenen käyttö, metaanipäästöt laskevat entisestään.

 

Teksti: Jakob Lykke Voergaard, Anders Fogh, Carolina Markey ja Terhi Vahlsten, NAV
Kuvat: Sanna Lohenoja