Siitossonnia hankkimassa, osa 2: Miten tulkita kasvu- ja teurasindeksejä?

Kotimaiset lihakarjan kasvua ja teurasominaisuuksia mittaavat jalostusarvot perustuvat tarkkailutiloilta ja teurastamoilta kerättyihin tietoihin. Indeksit ovat aina rotukohtaisia. Mitä kannattaa erityisesti katsoa, kun on hankkimassa sonnia omaan karjaansa?

Kasvua mittaavat painotiedot punnitaan tilalla. Vieroituspainoa varten eläinten iän tulee olla 150-250 päivää. Vuoden painoa varten punnitustulos hyväksytään 325-405 päivän ikäisistä eläimistä. Näistä tiedoista muodostetaan eläimille kilomääräinen ja suhteellinen indeksi. Ne on tarkemmin selitetty tässä kuvassa.

Teurasominaisuuksia kuvaavat indeksit kerätään suoraan teurastamoilta tulevista teurastiedoista. Teurastuloksista lasketaan kilo- tai luokkamääräinen ja suhteellinen indeksi.

Vieroituspainoindeksi eli 200 päivän indeksi

Eläimen vieroituspainoon vaikuttaa kolme eri tekijää. Eläimen oman perimän vaikutus on 21-29 %, emän emo-ominaisuuden osuus 13-26 % ja ympäristötekijöiden osuus 6-15 %. Eri roduilla eri tekijöiden vaikutukset on painotettu hieman eri tavoin.

Tilalla mitattujen vieroituspainojen vertailukelpoisuus paranee, jos kaikki vasikat kasvavat samanlaisissa olosuhteissa ja ne punnitaan kohtuullisen samassa iässä. Sonnin ostovaiheessa kannattaa myös tiedustella vasikoiden lisäruokinnan määrää ja kestoa.

Tämä tieto on hyödyllinen, kun haluaa muodostaa itselleen käsityksen siitä, miten vasikkakauden ympäristöolosuhteet ovat vaikuttaneet kasvuihin. Jos siitossonniksi valitun sonnin vieroituspaino on saavutettu vapaalla lisäruokinnalla, on kohtuutonta olettaa jälkeläisten saavuttavan samankaltaista tulosta pelkällä laitumella ja emon maidolla.

 • Vieroituspainoindeksi kertoo, kuinka hyvin ja nopeasti eläin on kasvanut emon alla, vasikkaiässä
 • Vieroituspainoindeksi on tärkeä, kun valitset siitossonnia pihvivasikan tuotantoon!
  • Indeksin tulisi olla yli 105
  • Vasikoiden korkea vieroituspaino merkitsee parempaa vasikkatiliä
 • Jos valitset siitossonnia uudistushiehojen isäksi, vieroituspainoindeksin tulisi olla yli 100
 • Ota huomioon mahdollinen risteytysvaikutus:
  • kahden rodun risteytys nostaa vieroituspainoa noin 5-15 %, esimerkiksi jos vasikka on emo- ja pääterodun risteytys
  • Kolmen rodun risteytys voi nostaa vieroituspainoa noin 15-20 %, esimerkiksi emorotu x emorotu x pääterotu -risteytys

Vuodenpainoindeksi eli 356 päivän indeksi

Vuodenpainoindeksi kertoo eläimen kasvukyvystä. Vuodenpaino periytyy keskinkertaisesti. Vuodenpainoindeksissä käytetään tiettyjä ns. korjaustekijöitä. Indeksiä korjataan sukupuolen, syntymäkuukauden, emän poikimakerran ja karjan vuosivaikutuksen osalta. Saman sukupuolen eläimet tulisikin ruokkia samalla tavoin, jotta laskenta osaa muodostaa oikeanlaisia johtopäätöksiä.

Vuodenpainoindeksillä on vahva yhteys aikuiskokoon ja teuraspainoon. Korkeampi indeksi merkitsee yleensä suurempaa teuraspainoindeksiä. Muista kuitenkin, että eläinten aikuiskoko tulee väistämättä kasvamaan, jos eläimiä valitsee jatkuvasti korkeamman vuodenpainoindeksin perusteella.

 • Vuodenpainoindeksi kuvaa vahvasti eläimen kasvukykyä
 • Vuodenpainoindeksi on tärkeä, jos tarkoituksesi on hankkia sonni lisäämään loppukasvatusominaisuuksia
 • Uudistuseläinten isän valinnassa kannattaa pitää mielessä, mikä on jälkeläisten tavoiteaikuiskoko:
  • Korkea vuodenpainoindeksi lisää aikuiskokoa
  • Suurempi aikuiskoko on yhteydessä suurempiin emojen ylläpitokustannuksiin

Teurasindeksit

Teurastamoilta kerätyn teurastiedon perusteella lasketaan indeksit teuraspainolle, ruhon lihakkuudelle ja rasvaisuudelle. Yleensä ajatellaan, että mitä suurempi on eläimen teuraspaino- ja ruholuokka, sitä parempi on ruhon kaupallinen arvo.

Rasvaluokka-indeksi taas kuvaa ruhon rasvaisuutta. Indeksin ollessa yli sadan, eläin periyttää keskimääräistä rasvaisempaa ruhoa. Korkeiden rasvaluokkien voi olettaa alentavan ruhon kaupallista arvoa.

Teuraspainon periytymisaste on keskinkertainen, samoin ruho- ja rasvaluokan, vaikkakin hieman alempi. Syntymäpaino on voimakkaassa yhteydessä teuraspainoon, joten teuraspainoindeksi saadaan usein jo laskettua vasikalle heti syntymän jälkeen.

 • Teurasindeksit kuvaavat eläimen periyttämään teuraslaatua EUROP-luokitusjärjestelmässä. EUROP-järjestelmä ei kuitenkaan kerro lihansyöntilaadusta.
 • Teurasindeksit ovat tärkeitä, kun haluat lisätä jälkeläisten teurasominaisuuksia
  • Jos haluat nostaa teuraspainoa, valitse sonni, jonka teuraspainoindeksi on yli 110
  • Jos haluat parantaa ruhojen luokittumista, valitse sonni, jonka teurasluokkaindeksi on yli 105
  • Jos haluat vähentää ruhojen rasvaisuutta, valitse sonni, jonka rasvaluokkaindeksi on alle 100
  • Jos tavoittelet erikoismarkkinoita ja haluat säilyttää ruhon yhtenäisen rasvapeiton, valitse sonni, jonka rasvaisuusindeksi on yli 105
  • Rotukohtaisia optimeja ei ole määritelty, vaan indeksien osoittama positiivinen lukuarvo perustuu korkeampaan teuraspainoon ja ruholuokkaan.
 • Jos valitset sonnia uudistushiehojen isäksi, tavoittele teurasindekseissä keskiarvoa, noin 100

Teksti ja kaaviokuva: Maiju Pesonen, tutkija, Luke
Kuvat: Kaisa Sirkko, Faba

Liharotuisten keinosiemennyssonnien indeksit löydät wwwSonni-palvelusta.