Osaatko johtaa tilaasi?

Maatalous muuttuu koko ajan yhä markkinaehtoisemmaksi. Yritysjohtamisen pelisäännöt koskevat enenevässä määrin myös maatiloja, olipa kyseessä tilan resurssien ja talouden tai henkilöstön johtaminen.

Kuka johtaa meidän tilaa?
Maatalousyrityksessä yrittäjään tai yrittäjäpariskuntaan kohdistuvat usein perinteisen yrityksen johtoryhmän kaikki roolit. Yrittäjät toimivat samanaikaisesti hallituksen puheenjohtajana, toimitusjohtajana, talousjohtajana, henkilöstöjohtajana ja viestinnästä sekä myynnistä vastaavana johtajana. Monet roolit ja vaatimukset asettavat johtamisessa onnistumisen koetukselle.
Kaikki yrittäjät johtavat päivittäin yritystään, usein tiedostamattaan. Johtamisessa on monella kuitenkin parantamisen varaa. Jatkuva kiireen tuntu, vapaa-ajan puute, virhekustannukset ja henkilöstön tyytymättömyys ovat ensimmäisiä oireita johtamisen haasteista.
Päätösten käytäntöön viemisen vaikeus, yrityksen kehittämisen suunnan puuttuminen, maatilaympäristön epäsiisteys ja muutos- ja shokkitilanteisiin varautumattomuus ovat kauaskantoisempia oireita.
Järjestelmällisellä johtamisella saa aikaan huomattavasti parempia taloudellisia tuloksia, työn tehokkuus nousee, henkilöstö viihtyy työssään ja ponnistaa yhteisten tavoitteiden eteen sekä riskienhallinta kehittyy huomattavasti.

Tila on kuin mikä tahansa yritys
Maatilojen johtamiskäytännöt eivät poikkea muiden yritysten käytännöistä. Johtamistyölle on varattava aikaa. Mieluiten kello 8 – 16 aikaväliltä, ei myöhään illasta tai yöllä, kuten monesti on tapana muiden töiden jälkeen.
Johtamisen perustyökaluja ovat liiketoimintasuunnitelma sekä strategiadokumentti pidemmälle aikavälille. Näistä johdetaan päivittäisen työn tueksi toimintasuunnitelmat, tuloskortit sekä budjetti, joiden toteutumista seurataan säännöllisesti.
Kehityskeskustelut henkilöstön kanssa täytyy kuulua vuosittaisiin rutiineihin. Muista antaa jatkuvasti palautetta henkilöstölle sekä verkostoille, jotka toimivat yhteistyössä yrityksen kanssa. Tärkeää on myös muistaa palkita onnistumisista itsensä, perheensä, henkilöstönsä sekä verkostonsa.

Maatila tienhaarassa?
Usein yrittäjä ajautuu tienhaaraan ja pohtii, mihin suuntaan kannattaa yritystänsä kehittää. Onko tuotannon laajentaminen mahdollisuus vai kannattaako jatkaa nykyisellään? Löytyisikö erikoistumisesta, kuten luomutuotannosta avain parempaan taloudelliseen menestymiseen?
Oman pohdinnan kautta oikean suunnan valintaan ei usein löydy helposti vastausta. Suunnan löytämiseen tarvitaan kokemusten vaihtoa, asiantuntijoiden apua sekä järjestelmällistä otetta.
Strategiatyö antaa vastauksia, mihin suuntaan yritystä kannattaa viedä ja miten muutoksen johtaa. Pelkkä strategian laadinta ei riitä, vaan se on muutettava investointiohjelmaksi ja asetettava karkeat tulostavoitteet tuleville vuosille. Usein yrittäjillä on strategisia vaihtoehtoja ja ratkaisuja mietittynä, mutta harva kirjaa ne paperille. Kirjalliseen strategia- tai liiketoimintasuunnitelmaan on myöhemmin helppo palata ja se tuo paljon lisäarvoa esimerkiksi rahoitusneuvotteluihin pankin kanssa.

Mitkä ovat meidän arvot ja visio?
Lähes kaikki strategiset valinnat edellyttävät yrittäjiltä vankkaa muutoksen johtamisen osaamista. Näiden lisäksi etenkin laajentaminen vaatii usein henkilöstöjohtamisen kehittämistä sekä syvällistä rahoituksen ja talouden osaamista, riskien arviointia unohtamatta. Uuden strategian luominen ja sen läpivieminen antaa paljon mahdollisuuksia tulevaisuudessa pärjäämiseen. Se kuitenkin vaatii erityisiä valmiuksia yrittäjiltä.

Lisäapua löydät Proagrian sivuilta.