Millä hinnalla lehmät laajentajalle?

Lehmäluvun riittävän nopeaan lisäämiseen laajentavalla tilalla on laajennuksen suunnitteluvaiheessa syytä paneutua huolella, sillä navetan vajaatäytöstä aiheutuva rahanmenetys on merkittävä.

Pro gradu-tutkimuksessa tarkasteltiin kolmen erikokoisen esimerkkikarjan avulla, miten kolmessa eri tilakoossa tavoitteena oleva karjakoko voidaan saavuttaa ja mitkä ovat siitä aiheutuvat kustannukset. Vaihtoehtoina olivat eläinmäärän kasvattaminen oman karjan vasikoista hyödyntäen sukupuolilajiteltua siementä, tai ostamalla eläimet muilta tiloilta. Jälkimmäisessä vaihtoehtoina oli ostaa vasikoita tai pian poikivia hiehoja.

Hiehojen osto kannattaa, mutta sisältää riskin

Sukupuolilajitellun siemenen käytöllä voi lisätä omasta karjasta uudistukseen saatavien eläinten määrää. Tämä on kuitenkin hidas tapa lisätä lehmämäärää. Sukupuolilajitellun siemenen käyttö tukee eläinmäärän kasvattamista erityisesti silloin, kun karjan kiimanseuranta ja hedelmällisyys ovat hyvällä tasolla.

Hiehojen kasvatuksen ulkoistamisvaihtoehtojen edullisuus vaihtelee suuresti riippuen hiehojen poikimaiästä ja kasvatuspäivän hinnasta. Tässä tutkimuksessa kasvatuksen ulkoistaminen ja hiehojen kasvattaminen itse olivat suurimmissa karjoissa lähes yhtä edullisia vaihtoehtoja, jos kasvatuspäivän hinta oli 2 euroa/vrk.

Tässä tutkimuksessa pian poikivien hiehojen hankinta osoittautui kaikissa karjakokoluokissa hyvin edulliseksi vaihtoehdoksi lisätä eläinmäärää. Poikivien hiehojen ostoon liittyy kuitenkin useita riskejä, joiden taloudellista merkitystä on syytä harkita huolellisesti.

Anna Lappalainen, maidontuottaja, maat. ja metsät. yo

Lue tarkemmin karjakoon kasvattamisen kustannuksista Nauta-lehdestä 4/2014!